CG&A 2021 Reviewer Thanks

IEEE Computer Graphics and Applications is grateful for the contributions of our excellent reviewers.
Share this on:

The articles in IEEE Computer Graphics and Applications are the result of hard work by many people. We deeply appreciate the efforts of everyone who reviewed the many articles submitted to the magazine last year. The peer review process helps maintain the magazine’s high standard of quality. All of us in the computing community owe gratitude to the small and dedicated group of people who participate in this crucial service. If you would like to contribute as a reviewer, visit the peer review page for magazines to find out how to get involved.
IEEE Computer Graphics and Applications‘ editorial board and staff

Shehzad Afzal
Georgia Albuquerque
Eric Alexander
Basak Alper
Daniel Archambault
Quentin Avril
Benjamin Bach
Steve Bako
Divya Banesh
Roger Beecham
Matthew Berger
Stefano Berretti
Lonni Besançon
Mikhail Bessmeltsev
Johanna Beyer
Rahul Bhargava
Chongke Bi
Talha Bin Masood
Fearn Biship
Oliver Bodensiek
Georges-Pierre Bonneau
Nadia Boukhelifa
Roxana Bujack
Duygu Ceylan
Tat-Jen Cham
Remco Chang
Guoning Chen
Mingjia Chen
Renjie Chen
Siming Chen
Xiao-diao Chen
Yingjie Chen
Yuanzhe Chen
Zhao Chen
Zhutian Chen
Jaegul Choo
Domenico Ciuonzo
Esteban Clua
Thomas Cochrane
John Collomosse
Bailin Deng
Yue Dong
Wenwen Dou
Dong Du
Fan Du
Tim Dwyer
Achim Ebert
Jiri Filip
Marco Fratarcangeli
Takanori Fujiwara
Matheus Gadelha
Duan Gao
Lin Gao
Niklas Gard
Christoph Garth
Xiaoyu Ge
Steven Gomez
Jie Guo
Shunan Guo
Hans Hagen
Stefanie Hahmann
Felix Hähnlein
Dongming Han
Jun Han
Ali Harakeh
Christopher Headleand
Uta Hinrichs
Trevor Hogan
Ingrid Hotz
Jianwei Hu
Ruizhen Hu
Yifan Hu
Yinlin Hu
Hui Huang
Qixing Huang
Samuel Huron
Elaine Huynh
Wolfgang Jentner
Luo Jiang
Ilias Kanellos
Marc Kassubeck
Mandy Keck
Johannes Knittel
Martin Kocur
Sebastien Kubicki
Torsten Kuhlen
Kin Chung Kwan
Yoonsang Lee
Ville Lehtola
Chengze Li
Quan Li
Zhouhui Lian
Lingyu Liang
Kristen Liggett
Yanna Lin
Baoan Liu
Chenxi Liu
Dongyu Liu
Hsueh-Ti Derek Liu
Juncheng Liu
Mengchen Liu
Richen Liu
Guoliang Luo
Ross Maciejewski
Anderson Maciel
Eleni Mangina
Qirong Mao
Rod Mccall
Isabel Meirelles
Daniel Meister
Gonzalo Mendez
Frank Michel
Tomo Miyazaki
Till Nagel
Amyr Neto
Radoslaw Niewiadomski
Maodong Pan
Georgia Panagiotidou
Haekyu Park
Charles Perin
Mark Petersen
Voicu Popescu
Bernhard Preim
Renata Raidou
Guido Reina
Luca Remaggi
Zhong Ren
Christian Richardt
Selma Rizvic
Jonathan Roberts
Jonathan Schwabish
Eva Sciacca
Yeongho Seol
Ana Serrano
Rita Sevastjanova
Guihua Shan
Tianjia Shao
Mohamed Sharaf
Yang Shi
Zhenyu Shu
Danijel Skočaj
Aiguo Song
Srinath Sridhar
Madhu Srinivasan
Marc Streit
Heng-Yi Su
Brian Summa
Dong Sun
Guodao Sun
Qi Sun
Jun Tao
Yubo Tao
Catherine Taylor
Boris Thibert
Nobuyuki Umetani
Andrew Vande Moere
Ivan Viola
Katerina Vrotsou
Manuela Waldner
Emily Wall
Jagoda Walny
Hong Wang
Junpeng Wang
Qianwen Wang
Xumeng Wang
Yifang Wang
Yong Wang
Yun Wang
Yunhai Wang
John Wenskovitch
Mary Whitton
Daniel Wiegreffe
Wesley Willett
Thomas Wischgoll
Leslie Wöhler
Xiaoqun Wu
Yanhong Wu
Jiazhi Xia
Chunxia Xiao
Cong Xie
Panpan Xu
Zexiang Xu
Jing Yang
Yang Yang
Sai Kit Yeung
Hongfeng Yu
Lingyun Yu
Xuanwu Yue
Vladimir Zadorozhny
Eduard Zell
Li Zhang
Xiaozhong Zhang
Jieqiong Zhao
Shuang Zhao
Ying Zhao
Yan Zhipei
Fangfang Zhou
Kun Zhou
Yuanfeng Zhou
Chun-Gang Zhu
Katja Zibrek
Changqing Zou