Share this on:
  • Congratulations to the following TCC Associate Editors for receiving the inaugural Editorial Excellence and Eminence award: Jiannong Cao, Jinjun Chen, David Eyers, Thomas Fahringer, Kartik Gopalan, Bingsheng He, Jie Li, Vincenzo Piuri, Chunming Rong, Jun Wang, Xiaorui Wang, and Yun Yang.
  • According to Clarivate Analytics’ 2018 Journal Citation Report, TCC has an impact factor of 5.967.